Category Archives: Văn bản pháp quy

QCVN 40:2011/BTNMT- QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP

1. Giới thiệu: QCVN 40:2011/BTNMT do Ban soạn thảo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biên soạn thay thế QCVN 24:2009/BTNMT, Tổng cục Môi trường, Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ Pháp chế trình duyệt và được ban hành theo Thông tư số 47/2011/TT-BTNMT ngày 28 tháng 12 năm 2011 […]

Văn bản pháp luật nào quy định về môi trường và an toàn???

Với mục tiêu đẩy mạnh phát triển công nghiệp trong nước và thu hút vốn đầu tư nước ngoài nhằm phát triển đất nước theo hướng Công nghiệp hóa- hiện đại hóa, thực hiện theo đường lối, chủ trương của Đảng, Nhà nước, mô hình khu công nghiệp đã được hình thành, phát triển ngày […]

NGHỊ ĐỊNH 18/2015/NĐ-CP

CHÍNH PHỦ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 18/2015/NĐ-CP Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2015   NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH VỀ QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG, ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC, ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG VÀ […]

Hotline: (+84) 0977774194
Hotline: (+84) 0978299950
Zalo: (+84) 0978299950
Messenger Support